วันที่: 17 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

ลักษณะงาน

-  ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact)
-  วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น class diagram, sequence diagram
-  การออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล/การทำการพัฒนาระบบ โปรแกรมให้มีมาตรฐานและการจัดทำเอกสารการติดตั้งระบบเบื้องต้น
-  ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาในโครงการ
-  ทำการทดสอบระบบในระดับ module ย่อย ๆ รวมถึงทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ
-  ทำการบันทึกข้อผิดพลาดของระบบที่พบระหว่างทำการทดสอบ รวมถึงคอยสื่อสารผลการทดสอบให้กับทีมงานในโครงการเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้การสื่อสารรวมถึงเรื่องของผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นด้วย
-  การแก้ไข อัพเดต และ/หรือ พัฒนาระบบ  
-  หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดบน Production รวมถึงทำการ log รายละเอียด
-  ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วสื่อสารข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับทางธุรกิจ (ทั้งเชิงบวกและลบ) ให้ทีม รวมถึงทาง business ให้รับทราบ

 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      

 

 

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการเขียนโปรแกรม 1-5 ปี

2.มีประสบการณ์ทำงาน Angular JS, ionic framework,Android,iOS         

3.มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม JAVA ,J2EE,PHP ,CSS,Bootstrap, JavaScript,HTML5,JQuery,Angular JS,React JS,React native

4.มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQLite,MySQL,MSSQL Server            

5.มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Server, Unix / Linux

6.มีความรู้และบรูณาการเกี่ยวกับ Web Service(SOAP,REST,JSON,XML)