วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต

ค่านิยม

 • เชื่อมั่นว่าความผูกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน
 • เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความมั่นคงของบริษัทฯ
 • เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิต ชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของ การประกันชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต
 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม
 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

ใส่ใจ

 • เข้าใจและใส่ใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 • เข้าใจและใส่ใจความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
 • เข้าใจและใส่ใจกฎ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ

ไว้วางใจ

 • จริงใจและไว้วางใจให้เกียรติผู้อื่นในการทำงาน
 • จริงใจและไว้วางใจด้วยการมีเหตุผล
 • จริงใจและไว้วางใจมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการทำงาน
 • จริงใจและไว้วางใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
 • จริงใจและไว้วางใจในการควบคุมทีมบริหารงาน และสอนงาน

แบ่งปัน

 • ไม่ทิ้งทีมงานไว้ลำพังและแบ่งปันความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
 • ไม่ทิ้งทีมงานในการทำงานและแบ่งปันการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานในการทำงาน
 • ไม่ทิ้งกันและแบ่งปันการกำหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
 • ไม่ทิ้งกันและแบ่งปันความคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม