การพัฒนาบุคลากรไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ และมุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรเราจึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งด้วยการฝึกอบรม มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำหนดเป็นแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การทำงานอย่างชัดเจน มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer พร้อมเป็น "ผู้ให้" และ "แบ่งปัน" สร้างคุณค่าของชีวิตและเติมความสุขให้แก่คนในสังคม

สวัสดิการพนักงาน

ไทยประกันชีวิตเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอันดับแรก เราจึงมอบสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานช่วยให้พนักงานดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข