ฝึกงานกับไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการทำงานจากประสบการณ์จริง จึงเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานจากการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานในอนาคต สนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติงานและส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริง รวมทั้งยังปลูกฝังจรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา ที่ได้เข้ามาร่วมฝึกงานกับไทยประกันชีวิตได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการทำงานจริงในธุรกิจประกันชีวิตที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การทำงานแบบยุคดิจิตอลมากขึ้น

ฝึกงานกับไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการทำงานจากประสบการณ์จริง จึงเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานจากการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานในอนาคต สนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติงานและส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริง รวมทั้งยังปลูกฝังจรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา ที่ได้เข้ามาร่วมฝึกงานกับไทยประกันชีวิตได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการทำงานจริงในธุรกิจประกันชีวิตที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การทำงานแบบยุคดิจิตอลมากขึ้น

ฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา ได้เข้ามาฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของรายวิชาฝึกงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง

ฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา ได้เข้ามาฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของรายวิชาฝึกงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง

ฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน

เปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงภาคปิดภาคเรียน ได้เรียนรู้การทำงานจริงพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงาน ในสายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง

ฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน

เปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงภาคปิดภาคเรียน ได้เรียนรู้การทำงานจริงพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงาน ในสายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 3-4

เปิดรับทุกสาขาวิชา/คณะ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับไทยประกันชีวิต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 3-4

เปิดรับทุกสาขาวิชา/คณะ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับไทยประกันชีวิต

ระยะเวลาการเปิดรับ

เปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี

(ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานที่เปิดรับ)

ช่องทางการสมัครเข้าฝึกงาน

ส่ง Resume และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เข้ามาที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

อีเมล์ : hrservice@thailife.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 02-2470247 ต่อ 06213