Business Analyst (Junior Staff)

วันที่: 5 ก.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

หน้าที่หลักในหน่วยงาน

- วิเคราะห์ ออกแบบ และให้คำแนะนำในการจัดทำ Workflow, Business Requirement ตลอดจนการทดสอบระบบ (UAT) ระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบงานรับประกัน
- ดำเนินการจัดทำระบบงานสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมดำเนินการในแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย

 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย/สถิติ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติ

- มีทักษะการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล วางแผนที่ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,Powerpoint) ได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 หมายเหตุ : บริษัทจะมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการจ้างงานเท่านั้น