เจ้าหน้าที่ Staff2 สายงานการจัดการกลุ่มโครงการปฏิรูป

วันที่: 24 ก.พ. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

บทบาทในหน่วยงาน (Role in Division/ Department)

  • สนับสนุนและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการโครงการปฏิรูปสู่ดิจิทัลของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goal)
  • สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงเอกสารแนวทางการกำกับดูแลการบริหารโครงการและสนับสนุนการควบคุมดูแลการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแนวทางที่ประกาศ
  • สนับสนุนการกำหนดและกำกับดูแล มาตรฐานกระบวนการ เครื่องมือ และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
  • ติดต่อประสานงานแต่ละส่วนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk) การตรวจสอบ (Audit) การปฏิบัติตามกฏหรือข้อบังคับต่างๆ (Compliance) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล (Regulator)
  • ติดต่อประสานงานแต่ละส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ให้สำเร็จและราบรื่น ตลอดจนควบคุมการใช้งบประมาณการจัดการทรัพยากรตามแผนงานที่วางไว้