เจ้าหน้าที่ Staff2 ส่วนสินไหมสุขภาพ 3

วันที่: 4 ก.พ. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

บทบาทในหน่วยงาน (Role in Division/ Department)

  • รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (บมจ.ไทยประกันชีวิต)
  • พิจารณาสินไหมให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์และมาตรฐานทางการแพทย์  ตรงตามกฏข้อบังคับของธุรกิจ (บมจ.ไทยประกันชีวิต)
  • เก็บรวบรวมข้อมูล สนับสนุนข้อมูล และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การพิจารณาสินไหมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  • ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในด้านการให้แนะนำและแก้ไขปัญหาในงานเบื้องต้น