ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงินและการเงินสัมพันธ์

วันที่: 22 พ.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

Cash Management & Bank Relationship - Senior Officer and Manager Level (Finance Division)

Job Purpose


บริหาร, ควบคุมการบริหารเงินของบริษัทให้มีสภาพคล่องเพียงพอ มีการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท, ติดต่อสร้างสัมพันธภาพกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ธนาคารนำเสนอบริการและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมและ สามารถนำมาใช้พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาปรับปรุง ระบบให้มีการควบคุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


Job Responsibility

 • ควบคุม, ดูแลการจัดเงินประจำวันของบริษัทเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ตลอดจนวางแผน ประมาณการจัดเงินล่วงหน้า เพื่อบริหารเงินทั้งด้านรับและด้านจ่ายของบริษัทให้มีความเหมาะสม
 • ควบคุม, ดูแลการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินต่างๆ ของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร, อัตราค่าธรรมเนียมธนาคารประเภทต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสามารถนำมาวิเคราะห์นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดผู้ใช้งานและสิทธิ์ผู้ใช้บริการผ่านระบบ Internet Banking ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ (ตามระเบียบของสายงานการเงิน) ตลอดการจนติดต่อประสานงานกับทางธนาคารเพื่อกำหนดสิทธิ์ได้ถูกต้อง
 • ติดต่อสร้างสัมพันธภาพกับธนาคารต่างๆ เพื่อให้ธนาคารนำเสนอบริการและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้กับบริษัท เพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการขยายงานฝ่ายขายในช่องทางต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น
 • จัดทำ สนับสนุนการทำรายงานด้านการเงินต่างๆ ให้แก่ CEO ทั้ง Daily, Weekly, Monthly หรือรายงานที่เป็น Ad-hoc และทำในรูปแบบ Presentation เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการวางแผนงาน
 • แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการสรุปข้อมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารพิจารณาและประกอบการตัดสินใจ
 • ดำเนินการจัดทำระเบียบ / คำสั่ง / ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับส่วนบริหารการเงินและการเงินสัมพันธ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำหนด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการดำเนินการเปิด / ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกถอน / สั่งจ่ายบัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ให้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุม, ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

 

Job Qualification

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน, การบริหารจัดการเงิน, วิเคราะห์การเงิน อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารทีมงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป