ผู้จัดการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่: 20 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

เพื่อทำหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการเงิน การวิเคราะห์ การสื่อสาร การตลาด ให้ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแล ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนเปิดรับความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ภายนอกมาแจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง (Fair Value) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด