เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

วันที่: 20 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต
- พิจารณาใบคำขอรับประกัน ตามหลักการทางการแพทย์
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- อนุมัติการรับประกันชีวิต
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
- พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายสินไหม ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และมาตรฐานทางการแพทย์
 - สรุปความเห็นเสนอเคสบอกล้างสัญญา เคสปฏิเสธ หรือเคสที่มีปัญหา
- ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องค่าสินไหม 
- ให้คำแนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามของลูกค้า/ฝ่ายขาย/สาขา/โรงพยาบาล

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
2.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน อัธยาศัยดี ใจเย็น และสุภาพ
3.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น
5.สามารถทำงานล่วงเวลาตอนเย็นวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้