วันที่: 5 ม.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

หน้าที่หลักในหน่วยงาน

พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต
- พิจารณาใบคำขอรับประกัน
- ตามหลักการทางการแพทย์
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
- อนุมัติการรับประกันชีวิต
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
2.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน อัธยาศัยดี ใจเย็น และสุภาพ
3.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น
5.สามารถทำงานล่วงเวลาตอนเย็นวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้