เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

วันที่: 27 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และด้านอื่น ๆ  ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบ
 • รวบรวมและบันทึกข้อมูล/ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน/วิธีปฏิบัติงานที่พบจากการตรวจสอบลงกระดาษทำการ
 • รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทำการ แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ฝึกหัดวิเคราะห์และสรุปปัญหา/ผลกระทบ เขียนรายงานหรือข้อคิดเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา

หน้าที่หลักในหน่วยงาน

 

 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา  เพื่อให้มั่นใจว่า
  • มีการบันทึกรายการทรัพย์สินของบริษัทฯ ไว้ครบถ้วนถูกต้อง และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
  • การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารงานของสาขา เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและวิธีปฏิบัติงานตามที่กำหนด
 2. ตรวจสอบกรณีอื่น ๆ ตามสภาพการณ์และความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

 3. เสาะหา รวบรวมและบันทึกข้อมูล/ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบลงกระดาษทำการ 

 

หน้าที่หลักตามตำแหน่งงาน

 • ตรวจสอบและแนะนำการปฎิบัติงานภายในสาขา  
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การศึกษา

ปริญญาตรี (มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี)

ประสบการณ์

(ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่)