MIS & Data Management Manager

วันที่: 10 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: อาคารรุ่งโรจน์

บริษัท: Thai Life Insurance Public

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานธุรกิจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางร่วมกับธนาคาร

- จัดทำข้อมูลเพื่อสร้างรายงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

- รับผิดชอบโครงการในการบริการข้อมูลและการจัดทำรายงาเกี่ยวข้องกับพันธมิตรธนาคารตามที่กำหนดไว้

- ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ ฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย

- พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ช่วยให้การประสานงานของผู้ประสานงานการขายกับธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของสายงาน Commercial Bancassurance ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัดทำข้อมูลธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต/การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีความละเอียดรอบครอบ และทักษะการประสานงานที่ดี